Minnesanteckningar 2006-02-13

Referensgruppen Nationella minoriteter i Västra Götaland.

Närvarande:

Roland Andersson Regionstyrelsens ordförande

 

Från Sverigefinska Riksförbundet i Västra Götaland

Veikko Holappa  Lilla Edet

Ilkka Pasanen      Trollhättan

Lauri Seppälä       Göteborg

Meddelat förhinder Reino Leinonen

 

Romska gruppen representerades av

Soraya Post          Göteborg

Keith Palmroth     Vargön

 

Judiska församlingen i Göteborg

Daniel Jonas

 

Vid anteckningarna

Lars Törnvall

Roland Andersson hälsade alla välkomna och förklarade bakgrunden till att Västra Götalandsregionen bjudit in till denna referensgrupp. Till grund ligger att leva upp till målen i den nationella minoritetspolitiken. Regionen strävar efter en dialog direkt mellan inbjudna representanter och regionledningen utifrån regionens ansvarsområden och verksamhetsfält. Huvudområdena är hälso- och sjukvård, kultur och regional utveckling. Synpunkter och förbättringsområden mottages med tacksamhet.

Förslagsvis kan gruppen träffas cirka fyra gånger per år. Denna första gång blir mer av informell karaktär och någon dagordning ställs inte upp.

Efter en presentationsrunda följde en vid och öppen diskussion. Några områden och synpunkter som lyftes var:

·        Gruppens uppdrag och status behandlades, dagordning och protokoll ska föras framgent. Rutiner för att föra vidare frågor gruppen tagit upp ska utvecklas.

·        Ett mål för regionen är att förbättra sin verksamhet, representanterna i referensgruppen har att föra fram synpunkter, kritik och annat utifrån sina led och erfarenheter.

·        En hemsida med länkar är under uppbyggnad. Regionen bör även kunna nyttja andra befintliga kanaler för informationsspridning. Hur kan Västra Götalandsregionen på bästa sett nå ut till minoritetsgrupperna med viktiga beslut?

·        Förslag framfördes att regionen bör sträva mot  att skapa en mer övergripande handlingsplan för minoriteter.

·        En kort diskussion fördes angående önskemål att regionen skulle arbeta för att bli förvaltningsområde (enligt gällande lagstiftning)  för det finska språket. Regionen har avslagit detta bland annat beroende på att det framför allt skulle innebära åtagande på den primärkommunala sidan.

·        Utifrån föregående diskussion vändes frågeställningen till hur kan vi nyttja och utveckla alla de resurser som redan finns. Exempelvis all personal med olika språk och olika kulturkompetenser. Särskilt lyftes frågan hur regionen arbetar  med att få minoritetsgrupper etablerade i de egna verksamheterna på alla nivåer.

·        De olika minoritetsgrupperna har mycket olika förutsättningar att göra sig hörda. Gruppernas etablering i samhället skiljer sig mycket åt. Detta måste beaktas i referensgruppens arbete. Den Romska gruppens representanter framförde att de i stort saknar den plattform som flera av de övriga gruppernas representanter utgår från. För dem handlar det om att ta de första stegen. Särskilt stöd till eftersatta minoritetsgrupper kan ses i ett regionalt utvecklingsperspektiv.

·        Etnicitetens betydelse för de olika gruppernas identitet betonades. Samtidigt pekade flera på spännvidden inom respektive grupp.

·        En ungefärlig uppskattning gjordes av gruppernas storlek i Västra Götaland. Den Judiska gruppen cirka 2.500-3000 personer, Romer 7-8000 och cirka 100.000 med finskt ursprung.

·        Kulturområdet är en del av regionens verksamhet som redan idag har en stor kontaktyta mot de nationella minoriteterna. Bland annat genom deras roll  av bidragsgivare till föreningslivet.

·        I mars förväntas en nationell handlingsplan från regeringen.

Nytt möte i referensgruppen planeras till våren.

Preliminära punkter för detta möte:

·        Regionens kulturverksamheter och de nationella minoriteterna. Kulturnämndens presidium inbjuds.

·        Regeringens handlingsplan

·        Information regionens resurser för stöd till nationella minoriteter, främst vad vi vet om personalresurser.

·        En skiss/förslag för det framtida arbetet i gruppen.

·        Övrigt