Sammanträde med Samrådsgruppen för de nationella minoritetsgrupperna, fd. referensgruppen. 2011-03-31.

Bildtext till fyrverkeri

NÄRVARANDE

Tord Karlsson

Kristina Garpenholm

Merete Kapstad

Gunilla Lindell

 

Minna Sallow

Daniel Jonas

Richard Magito Brun

Rose-Marie Wallengren

Soraya Post

Tarmo Ahonen

Ilkka Pasanen

 

Annika Ottosson

·        En presentationsrunda genomfördes.

·        Tord presenterade Rättighetskommittén och dess uppdrag. Kommittén ligger direkt under regionstyrelsen och har utifrån sitt reglemente ett brett uppdrag att följa och bevaka ett MR perspektiv i regionen. Häri ingår att vara kontaktorgan med de nationella minoritetsgrupperna. Vidare har kommittén tagit över gamla handikappkommitténs ansvarsområden. Inom kommittén kommer en arbetsfördelning att göras för att kunna fullgöra uppdraget. Fyra grupper kommer, utifrån olika diskrimineringsgrunder, att bildas. Strukturen på arbetet följer den som nationellt följts inom MR området.

·        Lars rapporterade från nationella temakonferensen ”Samråd mellan nationella minoriteter och förvaltningsmyndigheter” allt material finns på hemsidan www.minoritet.se . VGR ligger väl framme i samrådstraditionen. Vidare har en nätverksträff hållits med representanter för landsting/regioner med förvaltningsområden inom sina gränser. De statliga ”extrapengarna” har oftast använts till informationsmaterial. Förvaltningsmyndighet är endast landstingen inom smittskyddet, psykiatrisk tvångsvård och något tänkt fall för landstings/regionstyrelser. I övrigt har vi att följa lagstiftningen, ”det allmänna”, och generellt stöd enligt lagen.

·        Lars rapporterade om arbetsläget för framtagande av språkmaterial för finska barn. Det tidigare beslutade användandet av de statliga extrapengarna till regionen. Utgångspunkt blir skolverkets bok ”Tio pinnar i luften” Finska skolan, elever och uppläsare är klara. Synopsis mm. är klart. Beräknas kunna bli klart under våren och presenteras efter sommaren.

·        Gruppens fortsatta arbete. En bred och djup diskussion följde där flera frågeställningar restes. Vi konstaterade att de fem nationella minoritetsgrupperna har mycket olika förutsättningar, vilket ställer krav på smidighet i samverkansarbetet. En lämplig samordning med motsvarande grupperingar på den kommunala sidan såg alla som nödvändigt. Med tillkomsten av förvaltningsområden för finska språket inom regionen har behovet av särskilda träffar med finska representanter rests. Dessa träffar ska redovisas, via anteckningar, för alla. Gruppen enades om:

1.      Referensgruppen byter namn till Samrådsgruppen för de nationella minoritetsgrupperna, då detta bättre samstämmer med gruppens uppdrag.

2.      Samrådsgruppen möts minst en gång per halvår. Därutöver träffas de finska representanterna, Rättighetskommitténs representanter samt inbjudna från den primärkommunala sidan två gånger per år.

3.      Vid behov kan grupperna därutöver inkallas.

4.      Gruppens arbete ska även fortsättningsvis präglas av öppenhet och transparens.

5.      Samrådsgruppen bör arrangera även större informationsmöten som vänder sig brett till minoritetsföreningar och kommuner i regionen.

Gruppen diskuterade det föreningsstöd som utgår. Utöver eventuella ”kommunala” bidrag ger VGR i första hand bidrag till Utvecklingsprojekt, Ungdomsorganisationer, Politiska ungdomsorganisationer samt Pensionärsorganisationer. Detta regleras i ”Bidragsregler för folkrörelser i Västra Götalandsregionen” Kulturnämnden 2005-11-03. Minoritetslagstiftningen ställer nu krav på att regionen ska ”samråda”. Detta samråd innebär kostnader för minoritetsgruppernas organisationer.

Ett antal frågeställningar restes som gruppen får arbeta vidare med/utreda.

1.      Kan och hur ska Västra Götalandsregionen särredovisa/följa upp arbetet med de nationella minoritetsgrupperna.

2.      Kan ekonomiskt stöd utgå till minoritetsgruppernas organisationer.

3.      Hur kan/ska det särskilda stöd till de nationella minoritetsgrupperna som lagstiftningen pekar ut lyftas in i regionens budgetprocess.

4.      Tänker regionen ställa upp mål för sitt arbete med att uppfylla den nationella minoritetspolitiken.

Övriga frågor.

1.      Information på finska. Frågan om länkar på regionens hemsida till finsk information är lyft till informationsavdelningen. För närvarande finns främst finsk text på sjukvårdrådgivningen 1177. Regionmagasinet kommer till hösten att behandla de nationella minoritetsgrupperna.

2.      Tolkfrågan. Regionstyrelsen beslöt 22 februari att ge regiondirektören i uppdrag att arbeta vidare med frågan att bilda ett kommunförbund med de berörda kommunerna, Göteborg, Uddevalla, Mariestad, Trollhättan och Borås. En konsult arbetar nu med detta och beslut väntas i regionfullmäktige till hösten. Regionstyrelsen förtydligade att det gällde ” en tolkförmedling”

3.      Lars får i uppdrag att i samverkan med representanter från Göteborg finna tid för nästa möte i gruppen.

Vid anteckningarna

Lars Törnvall