Sammanträde med referensgruppen för nationella minoriteter

Göteborg 2006-06-07

NÄRVARANDE

Daniel Jonas

Keith Palmroth

Ilkka Pasanen

Soraya Post

Minna Salow

Lauri Seppälä

 

Roland Andersson

Lars Bergsten

Roland Andersson hälsade alla välkomna och lämnade efter en presentationsrunda ordet till Lars Nordström, kulturnämndens ordförande.

Lars tog bland annat upp att föreningsstöd i regionen handläggs av kulturnämnden och är en del i kulturpolitiken.

Ungdomsstödet uppgår till 15 miljoner varav 2.2 miljoner går till invandrarföreningar. Därtill kommer  några mindre riktade stöd till Romer och Sverigefinnar som anpassats utanför det ordinarie regelverket. Nämnden försöker anpassa stödet efter hur verkligheten och behoven ser ut så inte byråkratiska skäl ska hindra stöd.

Pensionärsorganisationer får tre miljoner där finns cirka 15 procent med invandraranknytning.

Den andra stora bidragsformen i regionen är projektstöd. 15 miljoner kronor delas ut per år. En miljon går till mångkulturella aktiviteter. Kravet är att det ska vara avgränsade projekt, f.ö. mycket fritt.

Den tredje stödformen är stipendier. En särskild stipendiegrupp stödjer urvalet. Flera riktas med klar invandrarprägel.

Lars sammanfattade med att invandrargruppen totalt sett får oproportionellt lite stöd jämfört med den svenska gruppen.

En diskussion följde som bland annat tog upp:

·        Enbart kravet på formaliserat ansökningsförfarande exkluderar stora delar av den romska gruppen från stöd.

·        Mångkulturellkonsulenterna ska stödja grupperna, frågan väcktes om de även kan ge stöd vid ansökningsförfarande.

·        Minoritetsgruppernas särskilda ställning, baserad på lagstiftningen betonades. Mångkultur är ett bredare och mindre lagreglerat begrepp. Denna referensgrupp bygger på de nationella minoritetsgrupperna.

·        Tolkfrågan behandlades, ny upphandling är gjord, för tolkarna är det stora kostnader att upprätthålla auktorisationen. För exempelvis romerna som endast har ett talat språk finns bara en auktoriserad tolk i Sverige.

·        Lars Nordström väckte frågan om en referensgrupp knuten till  kulturnämndens handläggare som arbetar med bidrag och stöd skulle kunna stödja minoritetsgrupperna. Iden mottogs positivt av gruppen.

·        En vid diskussion om stödet till minoritetsgrupperna följde. Det handlar både om att förändra strukturer och att vara flexibel. Minoritetsgrupperna har väldigt olika förutsättningar men kan också stödja varandra. Någon pekade på att samhället i stort dragit ner på stödet till grupperna.

·        Avslutningsvis betonades vikten av en bred ansatts och perspektiv. Att regionen tar sitt ansvar, utbildar sin personal, har målskrivningar mot diskriminering mm. Referensgruppen är en kanal för minoritetsgrupperna att göra sin röst hörd och påverka regionen i utmejslandet av en regional minoritetspolitik.

 

Roland tackade Lars Nordström för medverkan.

Under och efter kaffepaus vidtog en diskussion som bland annat tog upp och behandlade följande  punkter:

·        Referensgruppens uppgift som mötesplats för representanter från de nationella minoritetsgrupperna och regionens politiska ledning, regionstyrelsens presidium. Synpunkter och förslag från gruppen tar regionledningen med sig till Västra Götalandsregionen. Gruppen är viktig och ska finnas kvar i ett längre perspektiv även om sammansättningen kan utvecklas.

·        Den Finska gruppen representeras från Sverigefinska Riksförbundet av minna Salow (Borås), Lauri Seppälä (Göteborg), Ilkka Pasanen (Trollhättan) och Veikko Holappa (Lilla Edet).

·        För att utveckla Regionens arbetet med stöd till de nationella minoritetsgrupperna föreslog Roland att en konferensdag hålls till hösten på detta tema. Innehållet kan bland annat vara aktuell lagstiftning, definitionen av minoritetsspråk och -grupper, regeringens planer, regionens ansvar, hur kontakten mellan regionen och de nationella minoritetsgrupperna ska se ut framgent för att nå bästa resultat. Även exempel på hur andra arbetar med denna lagstiftning kan redovisas. Inbjudan ska gå ut så ”brett” som möjligt till seminariedagen för att få en så god representation som möjligt från minoritetsgrupperna.

·        Diskussion kring information och kunskapsspridning om minoritetsspråken och de nationella minoritetsgrupperna. Regionmagasinet föreslås ska användas. Vid Axvalla folkhögskola ska enligt uppgift ett informationscenter planeras. Lars fick i uppdrag att ta reda på mer och meddela gruppen. Allmänt bör också informationsläget, vilka som arbetar med frågorna och regionens ansvar i detta sammanhang ses över.

·        En särskild diskussion tog vid angående regionens ansvar vad gällde de äldre med tillhörighet i minoritetsgrupperna. Förutsättningarna är här mycket olika mellan grupperna, men att på bästa sätt använda befintliga resurser betonades. En särskild problematik finns för den romska gruppen där ofta språkkompetens saknas i regionen. Regionens ansvarsgräns betonades.

·        Hur de olika minoritetsgrupperna kan stötta varandra, exempelvis vid ansökningsförfarande lyftes.

·        Regionen ska se över om ersättning kan/ska utgå till representanter i referensgruppen för exempelvis resor.

Nästa träff blir efter valet 17 september, då ska innehållet i seminariedagen behandlas.