Sammanträde med Referensgruppen nationella minoritetsgrupper. Vänersborg 2007-03-13

 

NÄRVARANDE

 

Soraya Post

Keith Palmroth

Minna Salow

Daniel Jonas

Ilkka Pasanen

Lauri Seppälä

 

Roland Andersson

Jonny Magnusson

Vid anteckningarna

Lars Törnvall

bulletRoland hälsade alla välkomna och redogjorde för bakgrunden till referensgruppen utifrån motionerna i regionfullmäktige. Regionstyrelsen har valt att låta presidiet möta representanterna i denna referensgrupp för att ge största tyngd åt frågan. Referensgruppen behandlar Västra Götalandsregionens verksamhetsfält och språkfrågorna är centrala. De olika minoritetsgrupperna har olika förutsättningar vilket måste beaktas. Förslaget att bjuda in ”mera brett” representanter för de nationella minoritetsgrupperna till en seminariedag lyftes. Då gruppen haft ett långt uppehåll ska nu en återstart ske.

Frågor som restes eller påtalades i den efterföljande diskussionen:

bulletRomernas situation är speciell, exempelvis talas 63 dialekter av Romani.
bulletAvgränsningen mot de kommunala frågorna måste vara tydlig så referensgruppen inte fastnar i frågor  där kommunerna har ansvaret.
bulletGruppen bör träffas regelbundet.
bulletEn huvudinriktning är att nyttja de resurser som redan finns, exempelvis ta vara på all personal med olika kulturkompetens.
bulletRoland klargjorde att referensgruppens syfte är att regionen ska lyssna på och ta till sig synpunkter från de nationella minoritetsgrupperna så regionen kan förbättra sin verksamhet och leva upp till minoritetslagstiftningen. Språkfrågor spelar här en särskild roll.

Frågeställningar och områden som restes efter detta var.

bulletKan regionens skolor utbilda i Romani?
bulletSpråktolkar i Romani behövs inom regionens verksamhetsfält
bulletDen grundläggande frågan är hur personal i regionen tar till sig, och förstår,  problematiken i mötet med etniska minoriteter kopplat till språkproblem.
bulletSignaler från finsktalande var att det fungerar sämre idag med tolkning jämfört med tidigare. Anhöriga får oftare rycka in. Oklarhet om regler/omfattningen  av telefontolkning. Information lämnades om tolkupphandlingen som gjorts.
bulletInformation om tolkservice till minoritetsgrupperna på deras modersmål efterlystes.
bulletTemanummer i regionmagasinet om minoriteter önskades.

Frågan väcktes hur mycket den mångfaldsutbildning regionen och beredskapsenheten genomfört har trängt ut i verksamheterna, särskilt till ”akutpersonalen” på sjukvårdsmottagningar.

Sammanfattningsvis:

  1. Problem finns med tolkning. Problematiken rör flera plan. Tillgänglighet, beställning, fackligt mm. Vilka romska dialekter finns avtal med?
  2. Bemötandet i vårdsituationen. I Finland finns en manual som tar upp dessa frågor i bemötandet av Romer, finns möjligheter att föra in den eller liknande här?
  3. Regionmagasinet. Finns möjlighet till temanummer eller finsk sida med   regioninformation?  Ett alternativ har tidigare varit översättningar som spridits på annat sätt.
  4. Är språkutbildning möjlig på regionens skolor?
  5. Reglerna för bidragsgivning förklaras.
  6. Ett bredare seminarium som grund för regionens fortsatta arbete ska planeras, innehåll diskuteras på nästa träff.

Nästa träff i referensgruppen bestäms till 25 april  klockan 15.00 residenset Vänersborg.

Särskild träff med romska gruppen 18 april  klockan 15.00 Regionens Hus Norra Hamngatan, Göteborg.

Vänersborg 2007-03-20

Lars