Anteckningar referensgruppen för Nationella minoriteter

Träff Borås 2007-08-29.

Närvarande: Minna Salow, Heikki Wind, Ilkka Pasanen, Daniel Jonas

Roland Andersson

Anteckningar

Lars Törnvall

 

Roland hälsade de närvarande välkomna och gjorde en sammanfattning av föregående träff då anteckningar inte sänts ut.

Huvudpunkterna från förra träffen var:

bulletKommunikationsdirektör Kerstin Einarsson informerade om regionen, kommunikationsstrategier och vägar,  planer m.m.. Regionmagasinet, upplaga 720.000 exemplar,  har en lång planeringstid och f.n. finns inte planer på att komma ut med översättningar på andra språk, information på enklare svenska finns. Vårdportalen lyftes som en väg att nå personer med andra modersmål än svenska.
bulletDet övervägs om regionens websida kan finnas på flera språk. Vi återkommer med besked, liksom översyn vilka kanaler som når vilka grupper.
bulletBemötandefrågor har rests i gruppen. Frågan är prioriterad i regionen och avrapportering kommer att ske.
bulletRegler för föreningsbidrag ses nu över och ska vara klart till nästa års budget. Förslaget på regelverk kommer att delges gruppen och ansvarige, Frank Andersson bjuds in till referensgruppen.
bulletTolkfrågan har rests i gruppen,- tillgänglighet, uppdraget, eventuella förändringar mm. Allt utifrån att representanter från den finska gruppen upplevt en försämring. Från romska representanter har påpekats bristen av tolkar över huvud taget.
bulletRoland rapporterade att ett särskilt möte hållits med representanter för den romska gruppen utifrån denna grupps särskilda förhållanden. Utbildningsfrågor och samordning av stödresurser behandlades.
bulletEtt större seminarium planlades. Det ska vända sig brett till representanter från minoritetsgrupperna från hela regionen, även från kommunerna. Den nationella politiken är utgångspunkt och ministern, Nyamko Sabuni bjuds in. Regionens arbete ska presenteras och dagen avslutas med paneldiskussion där bland annat frågan hur regionens framtida samverkan med de nationella minoritetsgrupperna ska se ut.

Huvuddiskussionen under dagens träff rörde:

bulletNyamko Sabuni har meddelat att hon inte kan vara med på seminariet under hösten/vintern. Politiskt sakkunnige Lennart Rohdin kan medverka i hennes ställe. Sabuni var under sommaren med på Axvalla folkhögskolas finska dagar. Där meddelade hon att en ny utredningsman utsetts att utreda finska språkets ställning och frågan om förvaltningsområden. Detta ska vara en komplettering till tidigare utredningsman Paavio Vallius två förslag från 2005 och 2006. Gruppen beslöt att tills vidare ställa in planerna på ett bredare utåtriktat seminarium och istället bjuda in den nya utredningsmannen, på ett samtal.
bulletTanken på ett bredare seminarium skrinläggs inte utan skjuts upp lite.
bulletLars får i uppdrag att komma i kontakt med utredningsmannen, arrangera en träff och förmedla utredningsuppdraget.