Anteckningar Referensgruppen för nationella minoritetsgrupper.

Träff regionens hus Norra Hamngatan tisdag 9 oktober 2007.

Närvarande:

Bertil Bengtsson utredningsman

 

Soraya Post

Daniel Jonas

Minna Salow

Ilkka Pasanen

Lauri Seppälä

Heikki Wind

 

Roland Andersson

Jonny Magnusson

Anteckningar

Lars Törnvall

 

bulletRoland hälsade alla välkomna, särskilt utredningsman Bertil Bengtsson som bjudits in till denna träff.
bulletBertil redogör för uppdraget han fått från regeringskansliet vilket innebär att utreda frågan om alternativ till språkliga förvaltningsområden. Han går vidare genom två tidigare betänkanden, SOU 2005:40 och 2006:19 av annan utredningsman som har presenterat förslag på förvaltningsområden. En osäkerhet finns om kostnad och konsekvenser av dessa förslag. Bertil finner vidare det inte är rimligt att göra en så stor skillnad i rättigheterna för de finsktalande enbart baserad på var i landet de bor. Ett mer individuellt anslag i skyddet bör därför eftersträvas. Ekonomin bör alltså vägas mot nyttan när man slutligt tar ställning till förslagen. Vi samtalar runt lagstiftningen och de internationella regelverk Sverige har att följa, konsekvenser och önskemål. Exempelvis har det samiska språket en starkare ställning i Finland än det har i Sverige.

Andra frågeställningar som kom upp var bland annat:

bulletLagstiftningens benämning ”förvaltningsmyndighet” vill Bertil i detta sammanhang ge innebörden servicemyndighet.
bulletKonventionen om nationella minoritetsgrupper har kommit för att stärka minoriteternas mänskliga rättigheter och går enligt Bertils tolkning nog längre än kommunerna egentligen vill
bulletFrågan om språktolkar. Utöver där regionen enligt lagstiftning erbjuder tolkhjälp diskuterades när språktolk ska finnas, Bertil diskuterade utifrån ”behövligt” men tänker sig att precisera. Den mjukare ”börskrivningen” kombineras med förslag på tillsynsmyndighet. Detta som alternativ till skarpare ”attskrivning” med medföljande gränsdragningsproblem. Flera från minoritetsgrupperna förde fram att kommande skivning måste vara så klar och tydlig att kommunerna inte ska kunna strunta i den.
bulletHur stödja språkkompetens som en merit vid anställningar, på sjukhus, i kommunernas omsorg, etc. I detta sammanhang betonades vikten av att den unga generationen ges möjlighet att bevara och få en god språkbildning.
bulletRoland tog upp förslag som kan verka stödjande i detta sammanhang, exempelvis att ”flagga” språkkompetens på sina arbetskläder.
bulletMinoritetsgruppernas representanter betonade att en god minoritetspolitik måste få kosta. Sverige har förbundit sig att vara med och detta innebär ett åtagande. Det bedöms som ohållbart att enbart utveckla minoritetspolitiken inom befintliga ekonomiska ramar. Utredningsmannen måste därför beakta denna ekonomiska aspekt.
bulletEn diskussion tog vid om en tänkt tillsynsmyndighet. En större kraftsamling behövs nog, detta innebär en annan organisering än att dela upp tillsynsansvaret på de existerande länsstyrelserna. Den nu pågående regionprocessen kan här spela in. Andra alternativ kan vara att lämna ut uppdraget till en länsstyrelse, en egen ny organisation m.fl.
bulletDen finska gruppen tog upp hur de ska kunna få stöd för de resurser de redan byggt upp, äldreboenden, friskolor etc. de önskar lagstöd för det som finns. När staten skriver under konventioner måste den också åta sig att de efterlevs och att i detta fall att kommunerna tar sitt ansvar.
bulletUtredningsman Bertil Bengtsson avslutar med att summera. Uppdraget ska redovisas 30/12 2007. Bertil betonar vikten av att samma regler gäller hela Sverige. Regelverket måste vara klart och tydligt. Kravet att få göra sig förstådd på sitt modersmål är viktigt. Kravet på kommunerna skärps, samtidigt som de bör få arbeta fram egna rimliga lösningar. Att så görs föreslås någon form av tillsynsmyndighet ´få tillsynsansvar för.

 

Roland tackar Bertil Bengtsson för hans medverkan i denna givande diskussion.

 

Nästa träff med gruppen blir 7 november klockan 16.00, Regionens hus Norra Hamngatan Göteborg.