Anteckningar Referensgruppen för nationella minoritetsgrupper.

Träff regionens hus Norra Hamngatan, Göteborg 2007-11-07 16.00


Närvarande

Roland Andersson

Jonny Magnusson

 

Soraya Post

Ilkka Pasanen

Sven-Gunnar Hurri

Lauri Seppälä

Heikki Wind

Minna Salow

 

Marianne Dalerstedt

 

·        Roland hälsar alla välkomna till dagens träff, särskilt Sven-Gunnar Hurri som deltar för första gången.

·        Sven-Gunnar presenterar sig och Göteborgs sameförening som har cirka 180 medlemmar i västra Sverige.

 

·        Roland inledde dagens huvudpunkt, tolkfrågan, med att hälsa Marianne från Westma välkommen. En upphandling är gjord för regionens sjukvårdande delar, klagomål har framförts. En lång diskussion följer.

Några punkter från diskussionen:

·        Marianne redogör för tolkavtalen som trädde ikraft första maj 2006 och gäller till 30 april 2008, avtalet är nu av styrgruppen förlängt 24 månader och går alltså ut 2010. Det är sju avtal med upphandlade förmedlingstjänster av språktolkar. Det gäller alla språk och endast språktolkning. Projektgrupper finns som följer upphandlingen. Om tolkningen inte fungerar önskar Marianne att detta meddelas direkt till henne eller områdets projektgrupp. (se bilaga). Generellt kan det ibland vara svårt för förmedlingarna att få fram tolkar alltid. Särskild uppföljning/ statistik, tolkarnas kompetens, telefontolkning, resetid mm görs under hösten som en grund för framtida planering och eventuell upphandling.

·        Roland och Jonny understryker vikten av att det som inte fungerar rapporteras in. Om någon leverantör inte sköter sig måste detta åtgärdas, ytterst avtalet sägas upp. Hälso- och sjukvårdslagens regler gäller.

·        Roland betonade tolkfrågans komplexitet, alla motstridiga krafter som har intressen och synpunkter på den. 

·        Från gruppen påpekades att det är patienten som drabbas om det inte fungerar. Det kan handla om att inte tolken kommer i tid eller att personalen trycker på att anhöriga ska tolka.

·        Regelverk för rätten till tolkning vid planerade besök efterlystes.

·        En annan fråga som lyftes var auktorisationen av tolkar contra frilans , hur ser det ut i akuta situationer.

·        Roland summerar:

Avtalet gäller nu till 2010, ny upphandlingsprocess ska beslutas i god tid, viss utvärdering av nuvarande pågår, synpunkter – klagomål på hur det fungerar nu önskas till projektgrupperna eller Marianne Dalerstedt (adress se bilaga)

 

Övriga frågor under mötet:

·        Roland summerade föregående träff med ensamutredare Bertil Bengtsson. Alla som var med fann träffen givande. Även rapporteringen i finska lokalmedia, i Göteborg, hade uppfattats som saklig.

·        Då vissa artiklar i regionmagasinet är till fri dispositionsrätt, efter kontakt med  chefredaktören, är frågan om kostnader för översättning ännu inte löst.

·        Soraya lämnar en redogörelse från invigningen av romska folkhögskolan som blev mycket lyckad. Kronprinsessan Viktoria invigde och regionen var representerad av Jonny Magnusson och Bertil Jonsson m.fl. Skolan är den första romska folkhögskolan i norra Europa och har rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Regionen har givit ett bra stöd till skolan som ser fram mot ett fortsatt gott samarbete. Organisatoriskt finns skolan under Göteborgs folkhögskola. Undervisningen sker i första hand på svenska, annars romanes.

·         Frågan om ett större seminarium kommer Roland att resa i samarbetsorganet med kommunerna Västkom.

·        Axvalla folkhögskola har temaveckor om minoritetsgrupper. Frågan väcktes om regionen kan haka på.

·        För romska frågor pågår planering/ aktiviteter på nationell nivå som kanske kan vara av intresse för regionen att följa. Soraya har och förmedlar kontakter.

·        Reseersättning till deltagarna i gruppen kan utgå, de praktiska frågorna kvarstår att lösa.

·        Nästa träff 24 januari 2008 klockan 16.00,  regionens Hus Norra Hamngatan, Göteborg.  Två punkter bestämdes till dagordningen, Föreningsbidrag och Vårdportalen. Kallelse kommer efter årsskiftet.

 

Vid anteckningarna

Lars Törnvall