Anteckningar

Träff med referensgruppen Nationella minoritetsgrupper, Göteborg 20080124.

Närvarande:

Sven-Gunnar Hurri

Ilkka Pasanen

Lauri Seppälä

Minna Salow

Daniel Jonas

 

Roland Andersson

Jon Malmström

Leif Andersson

Anteckningar

Lars Törnvall

Roland hälsade alla välkomna till dagens träff, särskilt de två föredragandena Jon och Leif.

bulletJon informerade om ”vården på webben” ett nationellt projekt där regionen medverkar. Syftet är att ge en så fullödig information som möjligt, tillgängligt för så många som möjligt. Det handlar om sjukvårdsrådgivning, information om sjukdomar, behandlingar, vart man vänder sig, hitta rätt i vården mm. Utöver att läsa ska man kunna ringa och få muntlig information – råd – vägledning. Telefonnumret blir då 1177. Hittills är det ett nationellt projekt men lokala/regionala nedbrytningar och anpassningar kommer i ett nästa steg. Översättningar på de stora språken kommer att göras efterhand. Även inläsningar på olika språk görs. Någon särskild behandling av minoritetsspråken har inte gjorts nationellt. Finskan är med i kraft av språkgruppens storlek i den första översättningsrundan. ”Små” språkgrupper får vänta. Lokalt kan landsting/regioner själva gå in och översätta.
bullet Referensgruppen anser att det på nationell nivå är viktigt att ”vården på webben” svara upp mot önskemålen av tillgänglighet för de nationella minoritetsgrupperna med översättningar på respektive minoritetsspråk på. Detta står i motsättning till den rekommendation till styrdokument, punkt 5.2.2, som bifogas anteckningarna. Då även tolkning knyts till ”vården på webben” är det viktigt att denna tjänst kommer igång så snart möjligt och att information om tjänsten sprids bland berörda.
bulletFrågan om lättlästa informationsmaterial diskuterades. Olika åsikter finns och någon form av utvärdering hur genomslaget egentligen är efterlystes.

Leif informerade om den översyn av bidragsregler som görs i regionen.

bulletEn politisk grupp är utsedd att göra en översyn av bidragsreglerna till de ideella föreningarna, göra en kartläggning samt föreslå en regiongemensam policy samt riktlinjer. En statlig utredning inom samma område har lämnats som blir vägledande för regionen. En regional utgångspunkt är regionens vision: Det goda livet och en hållbar utveckling. Organisationerna som får bidrag ska vara demokratiskt uppbyggda, sammantaget spegla mångfalden, jämställdhet etc. Bidragsreglerna ska vara lik i hela regionen och ytterst syfta till att stärka individen och demokratin. Under det gemensamma regelverket kan specialregler skapas som gäller särskilda verksamhetsgrenar. Dessa får självfallet inte stå i strid med det gemensamma regelverket.  Nya initiativ/rörelser ska kunna stödjas, projektmedel ska vara tidsbegränsade och uppföljning ska ske. Ansökningsförfarandet förenklas och samordnas i regionen och gruppen föreslår att en politisk grupp samlat följer dessa frågor.  För information är webben viktig.

I diskussionen påpekades att regionen av tradition ofta stött föreningslivets regionala nivå och kommunerna den lokala. Förenings och organisationer har inte alltid samma regionala upptagningsområde som regionen vilket kan bli problem. Regelverk inom regionens olika verksamheter har tidigare inte alltid varit samstämmiga vilket varit förvirrande, detta ska nu rätas till.

Idrottsrörelser, barn och pensionärsverksamheter är prioriterade områden.

För finska pensionärsorganisationer har det varit problem när projektbidrag med tidens rätt dragits in och verksamheten inte fått stöd från annat håll.

bulletReferensgruppen för de nationella minoritetsgrupperna ser sig gärna som remissinstans när arbetsgruppens förslag är klart och ska behandlas. Materialet måste då skickas ut i god tid före träffen. Leif återkommer i frågan.
bulletRoland lyfter frågan om ett gemensam större seminariedag om minoritetspolitiken vid nästa sammanträde med kommunernas representanter i Västkom
bulletNästa träff i gruppen kallar Roland till om cirka två till tre månader, beroende på hur det går med ovanstående punkter.