Sammanträde med referensgruppen nationella minoriteter, 2008-09-11.

NÄRVARANDE

Roland Andersson

Jonny Magnusson

 

Minna Salow

Lauri Seppälä

Ilkka Pasanen

Daniel Jonas

 

Roland hälsade alla välkomna och föredrog dagens ärenden.

1. Konferens 26 november. Göteborgs stad som varit med i planeringen har förra veckan dragit sig ur. Roland föreslog och gruppen enades om att ändå genomföra den, nu som en halvdagkonferens i Göteborg, gärna Stenhammarsalen. Representanter från de nationella minoritetsgruppernas förenings- och organisationsliv ska bjudas in samt kommun-representanter och ansvariga politiker och tjänstemän från Västra götalandsregionen.  Huvudpunkterna i programmet ska vara: 1. den nationella minoritetspolitiken, om möjligt med ministermedverkan , 2 Västra Götalandsregionens  målsättning och arbete med minoritetsgrupperna. 3 Summering, hur kan de nationella minoritetsgrupperna och VGR på bästa sätt mötas/samverka framgent. Planeringen av konferensen stäms av via e-post efter hand.

2. Utredningen om finska språket och förvaltningsområden. Ingen hade hört om utredningsmannens arbete ännu resulterat i förslag. Vi får återkomma med detta .

3. Rapport om romska folkhögskolan i Agnesberg. Skolan som idag organisatoriskt ligger under Göteborgs folkhögskola har sedan starten 2007 fungerat bra. F.o.m jauari krävs att huvudmannaskapet regleras, skolan önskar att VGR åtar sig detta. Frågan utreds nu inom kultursekretariatet som har hand om regionens folkhögskolor.  Alla parter är överens om att skolan, som väl fyller ett behov, ska få en fortsatt tryggad existens.

4. Övriga frågor: Tolkfrågan kom upp. Dels förekommer en uppfattning att tolkmöjligheten har försämrats för den finska gruppen samt en oklarhet vilka regler som gäller, kanske främst den rådgivande/lotsande funktionen. Även i vilken kommun, tolkuppdragen får utföras är oklart. Tolkning i de direkta vårdsituationerna framfördes ingen kritik mot.  Frågan ska genomlysas och återkopplas till gruppen.

5. Ett tips som framfördes var att sjukvårdsrådgivningen / Vården på webben som har vissa finska översättningar som inte är enkla att hitta om möjligt lägger in en länk till sin finska motsvarighet.  Tipset vidarebefordras till regionens kontaktman Jon Malmström.

Möjligheten för VGR att nyttja egen språkkompetent personal, samt gränser för detta lyftes.

Sammanfattningsvis efterlystes en lättillgänglig information om vilka regler och rättigheter som gäller för tolkning.

6. Nästa träff bestämdes till 4 november Residenset Vänersborg.

Vid tangentbordet Lars Törnvall