Sammanträde med Referensgruppen för nationella minoriteter 2008-11-04.

NÄRVARANDE

Roland Andersson

Ilkka Pasanen

Keith Palmrot

Marthe Vakoufari

 

1. Roland hälsade välkomna till detta möte med referensgruppen som flera tyvärr har anmält förhinder att komma till.

2. Huvudsyftet med dagens träff är att diskutera samrådet/konferensen 26 november i Göteborg. Vi gick genom programmet, alla godkände det. Roland inleder och redogör för regionens syn och ambitioner på minoritetsfrågan. Esko Melakari redogör för den nationella minoritetspolitiken och därefter får varje minoritetsgrupp 20 minuter att ge sina respektive bilder. Halvdagen avslutas med en gemensam diskussion, där framtida samverkansformer förväntas bli en del. Seminariet är avgiftsfritt, de inbjudna svarar själva för resekostnader etc. Inbjudan har gått ut brett till föreningslivet i regionen, samt en del enskilda personer. Referensgruppen medverkar till att inbjudan ytterligare förankras och sprids. Från regionen har presidier i nämnder och styrelser samt verkställande tjänstemän inbjudits. Vid behov av fler anmälningsblanketter, eller frågor, kontakta Lars.

3. Information om tolkfrågor. Synpunkter har framförts från framför allt den finska gruppen. En översyn om de oklarheter som påpekats har inletts men tyvärr på grund av sjukdom blivit fördröjd. Kvalitén på tolkningen synas på bl.a. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Andra frågor är exempelvis hur informationen om rätten till tolk kan ges, frågor inför regionens nästa upphandling mm.

4. Information om den romska folkhögskolan. Kulturförvaltningen bereder frågan om ett framtida huvudmannaskap. Skolan önskar ett regionalt huvudmannaskap, alternativ som bereds är också olika hybridlösningar. De senare alternativen kan begränsa skolans utvecklingsmöjligheter. Frågan om huvudmannaskapet bör vara löst  under tidig vår 2009.

 

Vid anteckningarna

Lars Törnvall