Sammanträde med referensgruppen Nationella minoriteter 2009-08-26. Vänersborg

NÄRVARANDE

Roland Andersson

Jonny Magnusson

Soraya Post

Minna Salow

Ilkka Pasanen
 

·        Roland hälsade de närvarande välkomna.

·        Huvudfrågan som diskuterades var den nya minoritetslagstiftningen som riksdagen antog 10 juni. Gruppens nästa träff ska ta upp lagstiftningens konsekvenser för regionen och dess olika verksamheter. Vikt ska läggas vid de olika minoritetsgruppernas särbehov och vad lagstiftningen säger om detta.

·        Lars är med vid departementets information i Stockholm 4 september. Frågor som restes var landsting/regioners roll samt om dessa har rätt/kan ansöka att bli förvaltningsområden.

·        Lars rekvirerar lagtexten i bokform till gruppen.

·        17 september har Göteborgs stad bjudit in till en information om bland annat den nya lagstiftningen. Flera av vår grupps representanter är direktinbjudna, övriga i vår grupp är också välkomna. Minna, Ilkka och Lars anmäls via Lars.

·        Gruppen diskuterade informationen som gått ut om vårdvalet. En rekommendation från gruppen riktad till informationsavdelningen är att en rad på respektive minoritetsspråk finns med där information ges vart de kan vända sig för ytterligare information. Detsamma gäller informationen om vårdrådgivningen på webben,1177.

·        Efter Heikki Wind som avlidit har den finska gruppen utsett Tarmo Ahonen som hälsas välkommen till nästa träff.

·         Information lämnades att en informationsbroschyr med målgrupperna judiska patienter och regionens personal har tagits fram av Judiska församlingen i Göteborg. Regionen kommer att trycka och distribuera dem.

 

·        Soraya Post lämnar en information över det romska informationsprojekt regionen startat. Soraya kommer att på halvtid arbeta med detta och både kartlägga behov, informera och vara en bro mellan region och det romska civilsamhället.

·        Soraya lämnar en rapport om Agnesbergs folkhögskola. Självständigheten närmar sig och många står på väntelista att få börja.

 

 

 


 

Vid anteckningarna

 

 

Lars Törnvall