Sammanträde med referensgruppen för de nationella minoritetsgrupperna,  2010-05-18
 


Kotikaupunkini kanavan vartta

1.      NÄRVARANDE:

Gert-Inge Andersson

Soraya Post

Lauri Seppälä

Ilkka Pasanen

Minna Salow

Tarmo Ahonen

 

1. Gert-Inge hälsar alla välkomna och en presentationsrunda genomförs.

2.      2. Gert-Inge inleder en rapport över majoritetens budgetförslag vilket för regionen rör sig om cirka 45 mdr kronor. Ett antal utmaningar lyfts fram:

·        Ett regionalt mål att fördubbla antalet resenärer till 2020 kräver mycket och nya resurser. VGR åtar sig huvudmannaskapet för Västtrafik, detta förutsätter en skatteväxling.

·        Sjukvården är regionens största budgetpost. Inget direkt sparbeting har lagts. Effektiviseringsmål är satt. Vissa riktade extrapengar riktade för exempelvis ökad  tillgänglighet.

·        Infrastruktur ”Göteborgspaketet”. Stat och kommuner bidrar, VGR står för 820 milj av totalt cirka 35 mdr.

·        Kultursektorn i regionen omsluter nästan en miljard. Film i Väst är mycket aktiva och får extratillskott. Även extramedel riktade till att stärka den kulturella samverkan med kommunerna har budgeterats.

·        Budgeten är underfinansierad men medlen är riktade att främja sysselsättningen så vi härigenom kommer till ballans.

      3. Lars informerade om den information som gavs i Stockholm till de kommuner/landsting och regioner som är med i de nya förvaltningsområdena. Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget var inbjudare på departementets uppdrag. Vidare information finns på hemsidan minoritet.se. För regionen innebär huvudsakligen den nya lagstiftningen att vi ska följa de riktlinjer som följer för ”det allmänna” dvs. främja och stödja. VGR erhåller 250.000 kronor för detta samt de merutgifter lagstiftningen innebär. I diskussionen framfördes bland annat följande:

·        Stöd till minoritetsgruppernas kultur och språk, särskilt för barn och unga betonades.

·        Önskemål finns att regionens stöd till minoritetsgrupperna synliggörs i budgeten.

·        Regionens användande av befintlig tvåspråkig personal i situationer av vardagsöverättning, bör utvecklas och uppmuntras.

4.    Till nästa möte i gruppen förbereds, tillsammans med den finska gruppen, ett förslag hur statsbidraget kan användas på bästa sätt. 

5.     Till nästa möte redovisas ett förslag till prioriterade områden som gruppen och regionen kan arbeta med. Förslaget presenteras som en lista och ska vara förankrad i minoritetsgrupperna.

6.     Med anledning av att Borås nu är förvaltningsområde och fler kommuner i regionen kan komma att bli det lyftes frågan om dels samordning/samverkan dels, hur en gemensam uppföljning klan ske. VGR lyfter frågan i samarbetsorgan med kommuner och länstyrelse.

7.    Förslag och idéer runt regionens förverkligande av den nationella minoritetspolitiken som innebär kostnader måste lyftas snarast för att komma med i budgetprocessen. Uppmärksamhet bör läggas på arbeten med syfte på integration i arbetsliv och ett gott socialt liv.

8.   Information gavs om de två broschyrerna ”Din judiske patient” och ”Att vara patient och troende jude”  som nu distribueras inom regionen.

9.  Kommande möten, bägge i Vänersborg : 23 september tillsammans med Göteborgs motsvarande grupp. Information om Borås blir en del av träffen. Kallelse kommer.

15 december klockan 12.00, start med lunch.

Vid anteckningarna

Lars Törnvall