Sammanträde med referensgruppen för de nationella minoritetsgrupperna,  2010-09-23

Bildtext till fyrverkeri
NÄRVARANDE

 

Ilkka Pasanen

Lauri Seppälä

Tarmo Ahonen

Ros-Marie Wallengren

Tyrone Eklund

Richard Magito Brun

Minna Salow

Daniel Jonas

 

Gert-Inge Andersson

Johnny Magnusson

Lennart Engström

Liisa Larsson

Sevleta Hrustic

 

1.      Gert-Inge hälsade alla välkomna till denna träff som sker i samverkan mellan referensgruppen för de nationella minoriteterna i Västra Götalandsregionen och motsvarande grupp i Göteborgs kommun.

2.      Liisa informerade från Borås som av regeringen blivit förvaltningsområde för det finka språket, med start 1/5. PM, samt föredragningens huvudpunkter bifogas anteckningarna. Initiativet till ansökan togs i motioner från både (m) och (s). Information har varit viktigt, både till svensk och finsktalande, liksom att nyttja alla finsktalande resurser i kommunen. Studiecirklar för att hålla språket levande planeras. Projektledare håller i det samlade arbetet. Statsbidrag med 2.2 miljoner utgår till kommunen. 28 augusti firades utnämningen officiellt.  

3.      Richard lyfte de resandes situation. I Sverige inkluderas gruppen i den romska minoritetsgruppen vilket flera resande finner olyckligt. Gemensamma rötter, bland annat i språket och dess indoeuropeiska stam finns . De första resande, som hade sitt ursprung i Indien, kom till Skandinavien på 1500 talet. Resande idag i Sverige är ofta inkluderade i samhället men osynliggjorda. Släktband och ett raskt bortdöende språk håller samman. Läskunnigheten är som för andra svenskar. Stöd till sociala aktiviteter behövs på både individ och gruppnivå för att de resande ska kunna fortsätta att existera som grupp. VGR stödjer samverkansprojekt med Norge och EU om de resandes historia i gränstrakterna. Gruppen önskar liksom de övriga nationella minoritetsgrupperna hjälp att sprida sin information.

4.      Lennart informerade att Göteborg 18 augusti beslutade ansöka att bli förvaltningsområde för finska språket. Ärendet handläggs nu på departementen och beslut väntas före årsskiftet.

5.      Diskussioner i fler kommuner i regionen, pågår om att ansöka bli förvaltningsområde.  

6.      Lars informerade om hur de 250 000 kronor regionen får av staten för att en eller flera kommuner i regionen blivit förvaltningsområde  kan användas. Efter samråd med de finska representanterna samt regionbiblioteket föreslås att resurserna under det första året används till att ta fram en ”språkskiva” riktad till små barn, lågstadiet/förskolenivå, där författare/motsvarande läser texter. ”skivan” ska kunna användas av mottagningar, skolor bibliotek etc. Gruppen ställer sig bakom förslaget samt att ge Lars uppdraget att konstituera en grupp bland de finska representanterna i referensgruppen för att lägga fram ett förslag hur kommande års medel ska användas, förslagsvis en fem eller tioårsplan.

7.      Lars fick i uppdrag att tillsammans med representanter från referensgruppen ta fram en prioriterings och handlingsplan för kommande år.  Förslag framfördes att arrangera bredare informationer tillsammans med regionens kommuner samt gemensamma kulturarrangemang för alla minoritetsgrupperna.

8.      Daniel rapporterade att de judiska broschyrerna som spridits i regionens verksamheter har uppmärksammats och mottagits positivt bland medlemmar i den judiska gruppen.

9.      Frågan restes om VGR ska göra en sammanfattande minoritetspolitisk uppföljning/rapport. Frågan får undersökas närmare liksom hur regionens mer samlade resurser stödjer den nationella minoritetspolitiken.

10.  Kommande möten. Förslaget är att referensgruppen VGR träffas och diskuterar VGR frågor (sjukvård, regional utveckling etc.) under en halv dag och träffar representanter från Göteborg och andra aktuella kommuner under den andra halvan av dagen. Lennart och Lars får uppdraget planera datum. Till att börja med planeras en sådan heldag per termin.      

 

Vid anteckningarna

Lars Törnvall