Sammanträde med Samrådsgruppen för de nationella minoritetsgrupperna, fd. referensgruppen. 2011-09-26

Tällainen tunne ajoittain.

Närvarande:

 

Tord Karlsson

 

Erik Kuoksu

Soraya Post

Rose-Marie Wallengren

Richard Magito Brun

Daniel Jonas

Minna Sallow

Armo Ahonen

Ilkka Pasanen

Gunilla Lindell

Merete Kapstad

Kristina Grapenholm

Krister Kronlid

Annika Ottosson

Jesper Svensson

 

  1. Tord hälsade alla välkomna. Dagens träff inleds med en kort minnesstund över Lauri Seppälä som avlidit under ett besök i Finland i somras. Lauri var med i samrådgruppen, tidigare referensgruppen sedan starten och har alltid varit en positiv och konstruktiv företrädare för den finska minoriteten. Tack Lauri. Därefter gjordes en presentationsrunda och gruppens nye medlem Erik Kuoksu, ordförande i den interimistiska styrelsen för tornedalingar i Västsverige hälsades varmt välkommen till samrådsgruppen.
  2. Tord informerar att Rättighetskommittén nu fått extra budgetmedel för 2012 med 2.7 miljoner  för att kunna ge stöd till barnrätts- och de nationella minoritetsgruppernas organisationer. Regelverk är under utarbetande.
  3. Arbetet med att integrera minoritetspolitiken med regionens verksamheter har inletts, men är en lång resa. På tjänstemannanivå har gemensamma träffar inletts mellan olika avdelningar som kulturförvaltningen, Västtrafik olika kommittéer etc.  Tarmo pekar på betydelsen av systematisk information internt och externt samt vikten av uppföljning. Representanter för Kulturnämnden/sekretariatet ska bjudas in till samrådsgruppen.
  4. En kartläggning inleds där respektive minoritetsgrupp redovisar hur de ser på sin grupps behov av stöd. Den finska gruppen redovisar sitt insända förslag (bifogas). Detta föreslår att regionen utarbetar ett minoritetspolitiskt program för finska språket som bl.a. innehåller förslag på olika former av stöd till språkgruppen. Det finska förenings och organisationslivet har gått kraftigt tillbaka de senaste åren. Bristen på ekonomiskt stöd är en orsak. Varaktigt organisationsstöd, stöd till kulturaktiviteter samt information/rådgivning på finska lyfts fram. Judiska gruppen prioriterar i första hand organisationsbidrag. Församlingen tar årligen emot studiebesök av 5-6000 elever och informerar om förintelsen. Detta genomförs utan kostnader för skolorna. Kulturaktiviteter mm. genomförs utan bidrag. Ekonomin är nu ansträngd. Broschyren ”Din judiske patient”  som VGR bekostade och delade ut inom sjukvården kan till sin ram användas av andra minoritetsgrupper. Resanderomer  pekade på ett närmast omättligt behov av i första prioritet organisationsbidrag. Detta kan svara mot behovet av kunskapsspridning om gruppen. I andra hand pekar man på behovet av att på Bohusläns museum skapa en offentlig plats för information om resandefolket, då med anknytning till projektet Resandekartan och Snarsmon. I tredje hand pekar man på skapandet av ett kulturcentrum i Göteborg som även borde vara en regional angelägenhet. De övriga grupperna som i Sverige ingår i, eller har definierats, som ingående i Romer har alla mycket olika bakgrund och behov. Soraya pekade på behovet av institutionellt stöd för gruppen samt de olika gruppernas självidentitet som måste stärkas. Det är viktigt för alla romer att förstå erkännandets betydelse, kulturcentra och organisationsstöd kan hjälpa till. Tornedalingarnas representant, Erik, är ny i samrådsgruppen och avvaktar därför med frågan. Generellt pekar han på att gruppen är väl integrerade i det svenska samhället.
  5. Bredare seminarium i Göteborg. Kristina kontaktar Erik Ullenhag för medverkan, även Maria Leisner ska bjudas in. Temat är den nationella minoritetspolitiken, på statlig regional och kommunal nivå, Göteborgs kommun är kontaktade för medverkan, även de övriga förvaltningskommunerna för finska språket ska kontaktas. Till minoritetsgruppernas föreningsliv ska inbjudan gå ut brett.
  6. Nästa möte i samrådsgruppen blir 5 december 13.00 i Göteborg, frågor att ta upp är bland andra seminariet och föreningsbidragen. Liksom detta avslutas det med en särskild del som berör den finska gruppen och förvaltningsområdet.
  7. Övriga frågor. A. På VGRs hemsida finns nu en finsk länk och information, denna kommer att utökas till en information om hela minoritetspolitiken. B. Regionmagasinet har i sitt nästa nummer som kommer i mitten av oktober en artikel och information om nationella minoriteter. C.  Finska språkskivan för barn, Tio pinnar i luften, delades ut. Projektet och skivan presenterades på bokmässan. Skivan är tryckt i 3000 exemplar och ska nu distribueras ut i regionen, gruppen godkände den ekonomiska redovisning som sänts till länstyrelsen i Stockholm, projektets totalkostnad blev 250.000 kronor. D. MR dagarna 2012 i Göteborg har VGR som med arrangör. Samrådsgruppen bör ta upp denna fråga senare.
  8. Tord förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Efter samrådsgruppens möte träffades den finska gruppen samt Jesper och Lars.

Frågan som diskuterades var hur de 25.000 kronor regionen fått beroende på att vi har kommuner som ingår i det finska förvaltningsområdet i Västra Götaland.

Huvudpunkten som lyftes var behovet av information om minoritetspolitiken, på finska och svenska både till regionens personal och invånarna. Finska föreningslivet kan användas liksom regionmagasinet, sociala medier mm. En andra fråga gruppen reste var om inte personal i regionen som är finskspråkig kan få en ”uppfräschning” av sina finska språkkunskaper så, de lättare och mer naturligt kan möta finsktalande besökare/patienter.